Priorat de Sant Genís de Rocafort

Bibliografia

 • Mauri, Alfred (1982): “Santa Margarida del Priorat de Sant Genís de Rocafort. Martorell”, a Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys. Barcelona. Generalitat de Catalunya. P 375-376.
 • Pagès, Montserrat (1983): Les esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat. Barcelona. IEC. P 44-62; làmines I-VII
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1985): “La excavaci6n de un silo medieval en Santa Margarida (Martorell – Barcelona)”. a Actas del I CAME. Huesca. Diputación General de Aragón.  Tom V, p 435-452.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1987):” La secuencia estratigráfica de la necrópolis de Santa Margarida (Martorell, Barcelona)” a Actas del II CAME. Madrid. Comunidad de Madrid. P 572-579.
 • Vives, Elisenda (1990): La població catalana medieval. Origen i evolució. EUMO. Vic.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1991): “La iglesia de Santa Margarida del Priorat de Sant Genis de Rocafort, Martorell (Barcelona)” a Gallo-Romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne. Toulouse. Pag. 53-62.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1991): “L’església de Santa Margarida  (Martorell) a  Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII). Barcelona. Diputació de Barcelona. P 295-300.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1992): “L’aplicació del mètode Harris a l’excavació de la necròpolis de Santa Margarida”, a Harris Matrix. Sistemes de registre en arqueologia. Lleida. Vol II, P 49-76.
 • Navarro. Rosario; Mauri, Alfred (1992): ” L’església i la necròpolis Santa Margarida (Martorell, Baix Llobregat)” a Tribuna d’arqueologia 1990-1991. Barcelona. Generalitat de Catalunya. P 123-128.
 • Pagès, Montserrat (1992): Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. Barcelona. PAM. P 110 – 150.
 • Pagès, Montserrat (1992): “Sant Genís de Rocafort / Santa Margarida de Martorell”, a Catalunya Romànica. Barcelona. EC. Vol XX, p 374 – 382.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1993): “Santa Margarida de Martorell: la transició de I’antiguitat tardana al món medieval”, a Actas del IV CAME. Alacant. P 341 ~344.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1994): “Santa Margarida del Priorat de Sant Genis Rocafort (Martorell, Barcelona), a Butlletin de I’Association pour I’Antiguite tardive, num. 3. Barcelona. P 74-76.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred (1997): “La ceràmica medieval de Martorell” a Ceràmica medieval catalana. Quaderns científics i tècnics, 9. Barcelona. Diputació de Barcelona. P 89-100.
 • Navarro, Rosario (1999): “Mil·liaris d ela Via Augusta i els seus ramals. Santa Margarida (Martorell, Baix Llobregat)” a Del Romà al Romànic. EC. Barcelona. P 126.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred; Farreny, Montserrat (1999): “Basílica de Santa Margarida de Martorell” a Del Romà al Romànic. EC. Barcelona. P 186 – 188.
 • Navarro, Rosario; Mauri, Alfred; Farreny, Montserrat (1999): “Necròpolis de Santa Margarida de Martorell” a Del Romà al Romànic. EC. Barcelona. P 288 – 289.
 • Baucells, Josep (2007): El priorat de Sant Genís de Rocafort (Martorell). CEM. Martorell.
 • Valenzuela, Sílvia; Navarro, Rosario (2007): “Un conjunt faunístic de finals de l’Antiguitat Tardana al jaciment de Santa Margarida (Martorell, Baix Llobregat)” a PYRENAE, núm. 38, vol. 1. Barcelona. P 107-129.
 • Farreny, M.; Mauri, A.; Navarro (2012): “La Necròpoli de Santa Margarida de Martorell”, dins Núria Molist i Gisela Ripoll, coord., Arqueologia funerària al Nord-Est peninsular, ss. VI-XII. Problemes de cronologia, Monografies d’Olèrdola, 3.2, MAC, Barcelona. P 547-468.
 • Mauri, Alfred (2014): Conèixer Santa Margarida. Jaciment arqueològic. CEM. Martorell. 
 • Mauri, Alfred (2015): Conèixer Sant Genís de Rocafort. CEM. Martorell.
 • Travé, Esther; Navarro, Rosario; Mauri, Alfred; Farreny, Montserrat; Del Fresno, Pablo; Socorregut, Josep (2019): “De l’església paleocristiana a la sagrera medieval: Transformacions estructurals i ordenament intern del jaciment de Santa Margarida (Martorell, Barcelona)”, a López Vilar, J. (ed). Actas del 4º Congreso Internacional de Arqueología del Mundo Antiguo. VII Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica.URV. Tarragona. P 181-188.
 • Tavé, Esther; Domingo, Guillem; Vicens, Joan; Mauri, Alfred (2019): “

  Morfometría de cerámicas grises catalanas: algunas consideraciones sobre la definición de tipos en cerámica común de época medieval y postmedieval” a ZEPHYRVS LXXXIV. Salamanca. P 161-182.

 • Mauri, Alfred; Del Fresno, Pablo; Baena, David; Socorregut, Josep; Navarro, Rosario; Farreny, Montserrat; Travé, Esther (2020): “L’arqueologia de l’arquitectura aplicada a les esglésies de Santa Margarida i Sant Genís del Priorat Rocafort (Martorell)”a X. Aquilué, J. Beltrán de Heredia, À. Caixal, J. Fierro, H. Kirchner (eds.): Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l’arquitectura. Homenatge al Dr. Alberto López Mullor. Barcelona, Diputació de Barcelona. P 477-486.
 • Travé, Esther; Tella, Josep M.; Del Fresno, Pablo; Socorregut, Josep; Mauri, Alfred (2021): “Assessing natural vs anthropogenic horizons through deposit modelling strategies at the Medieval Site of Santa Margarida (Martorell, Barcelona, Spain)” a Geoarchaeology, 36/3. P 511-531. 
 • Travé, Esther, Navarro, Rosario; Mauri Alfred (2021): “Investigación arqueològica integral en el priorato de Rocafort: Yacimientos de Sant Genís y Santa Margarida (Martorell – Barcelona)”, a M. Retuerce (ed.) Actas VI Congreso de Arqueologia Medieval (España-Portugal), Alicante, 2019, Asociación espanyola de Arqueología Medieval, Ciudad Real. P 615-620.