Priorat de Sant Genís de Rocafort

2018 – 2021

La recerca durant aquest període es farà dins del Projecte de recerca arqueològica integral al Priorat de Rocafort: jaciments de Sant Genís i Santa Margarida (Martorell) que farà extensives les excavacions arqueològiques també al conjunt del monestir de Sant Genís de Rocafort, amb els objectius de:

 

   • Analitzar l’evolució de les estructures d’hàbitat i productives i patrons d’assentament al llarg del període cronològic representat, tot parant especial atenció als antecedents del monestir de Sant Genís de Rocafort i de llur possible relació amb Santa Margarida.
   • Precisar la configuració i funcionalitat de les estructures associades a l’església paleocristiana de Santa Margarida, i la configuració espacial i l’evolució del conjunt monàstic de Sant Genís.
   • Definir l’organització i distribució dels espais funeraris
   • Aprofundir en el coneixement del fenomen de l’ensagrerament i estudiar els procés de definició de la sagrera medieval en els jaciments que són objecte d’estudi.
   • Oferir noves dades qualitatives i quantitatives per a l’estudi de l’evolució de la població a partir de les restes antropològiques, contextualitzades en un registre arqueològic de qualitat que ens permet documentar una seqüència continuada d’enterraments des del segle V fins el XVIII.
   • Ampliar el coneixement i estat de la qüestió actuals relatius a les tècniques d’emmagatzematge, especialment en el període tardoantic i medieval.
   • Conèixer l’evolució dels processos productius d’època medieval a partir del registre ceràmic, des d’una òptica d’anàlisi centrada en els usos, tipologia, tecnologia i provinença dels principals elements de la cultura material recuperats.

Establir algunes pautes interpretatives en relació a l’evolució de la xarxa viària, l’aprofitament dels recursos naturals i les activitats productives, els usos i la transformació del territori i les tècniques d’explotació agrària.

L’equip de recerca estarà integrat per:

   • Dra. Esther Travé Allepuz (UB/CEM) – Investigadora Principal
   • Dr. Pablo del Fresno Bernal (CEM/SGP) – Suplent de la IP
   • Dra. Rosario Navarro Sáez (CEM)
   • Dr. Alfred Mauri Martí (CEM)
   • Sra. Montserrat Farreny i Agràs (CEM/Museus de Martorell)
   • Sr. Josep Socorregut Domènech (CEM/SGP)
   • Dr. Miquel Vives Tort (CEM)