Priorat de Sant Genís de Rocafort

2022 – 2025

Els treballs actualment en curs corresponen al projecte L’articulació del paisatge rural medieval: Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida (Martorell), que alhora s’emmarca en les polítiques científiques del CEM pel mateix període i que es concreten en aquest tres eixos:

   • la documentació i planificació per a la gestió del patrimoni històric i cultural de Martorell,
   • el desenvolupament dels projectes de recerca arqueològica als jaciments de Sant Genís i de Santa Margarida
   • l’execució d’un pla de comunicació i d’activitats de formació i divulgació.

L’execució del projecte 2018 – 2021 va permetre aprofundir en les fases més antigues dels dos  jaciments en estudi i en els seus orígens. Alhora, les excavacions realitzades fins al moment, no només han donat a conèixer aspectes desconeguts fins ara del patrimoni de Martorell sinó que han posat al descobert estructures que requereixen d’una adequada conservació, condicionament i gestió per part de les autoritats municipals. El projecte, per tant, busca contribuir amb els resultats esperats i la difusió d’aquests, al pla de gestió del patrimoni arqueològic de Martorell que passa també per les propostes de conservació i adequació per a la visita i revalorització patrimonial dels edificis de Sant Genís i Santa Margarida.

 

D’altra banda, la recerca de base en aquest conjunt arqueològic engloba la necessitat d’aprofundir en les cronologies altmedievals i tardoantigues, especialment des de la perspectiva de la construcció i articulació del paisatge i el territori, en espacial quan fins ara havíem donat majoritàriament per fet que la història comuna entre ambdós jaciments s’inicia poc abans de 1042, en un context de construcció del territori feudal. Els resultats obtinguts fins ara ens permeten copsar que la vinculació entre Sant Genís i Santa Margarida pot tenir el seu origen en un moment clarament anterior que cal copsar i analitzar des de la perspectiva històrica i arqueològica.

 

En aquest sentit, una part considerable del projecte s’orienta vers la comprensió dels elements estructurals tardoantics detectats tant a Sant Genís de Rocafort com a Santa Margarida; comprensió que requereix de noves campanyes d’excavació i treballs analítics sobre ambdós jaciments en punts específics de conflicte que podran aclarir nombroses qüestions referents a aquesta cronologia. El context actual també atorga especial rellevància a l’arqueologia funerària en relació amb els espais d’habitat i de culte.  El jaciment de Santa Margarida por oferir dades molt valuoses en aquesta línia perquè durant els darrers treballs realitzats al jaciment s’ha procedit a l’enretirada mecànica dels estrats superficials formats per l’aportació de terres per al cultiu i alterades en el context de construcció de l’autopista AP7, quedant al descobert, pendent de ser excavada, una extensa necròpolis amb una seqüència completa de tombes que podran aportar valuoses dades en les línies plantejades. Serà una de les tasques principals del projecte que presentem emprendre l’excavació d’aquest espai funerari.

 

També les darreres intervencions al monestir de Sant Genís han donat a conèixer no només un extens complex de dependències monàstiques, si no també els vestigis dels precedents d’aquest monestir i d’un moment d’ocupació més antic, així com alguns enterraments, en l’estudi dels quals cal aprofundir a través de noves excavacions i d’una recerca integral  encaminada a interpretar i explicar aquests precedents en el context de l’articulació del territori rural d’època tardoantiga i altmedieval.

 

L’equip de recerca està integrat per:

   • Dra. Esther Travé Allepuz (UB/CEM) – Investigadora Principal
   • Dr. Pablo del Fresno Bernal (SGP) – Suplent de la IP
   • Sra. Montserrat Farreny i Agràs (CEM/Museus de Martorell)
   • Sr. Josep Socorregut Domènech (SGP)
   • Sr. Isidre Ot Padilla (VP)
   • Sra. Sonia Medina Gordo (UB/CEM)
   • Sra. Xènia Fructuoso Fernández (CEM)
   • Dra. Rosario Navarro Sáez (CEM)
   • Dr. Alfred Mauri Martí (CEM)
   • Dr. Miquel Vives Tort (CEM)