Priorat de Sant Genís de Rocafort

2014 – 2017

El 2013 es redacta el primer projecte d’intervenció quadriennal, sota la direcció de Rosario Navarro, Alfred Mauri i Montserrat Farreny. Aquest projecte prendrà com a base els resultats dels treballs anteriors així com els de les prospeccions de georadar i geoarqueològiques que permeten la constatació de l’extensió del jaciment, de la seva potència estratigràfica i l’impacte de les transformacions topogràfiques d’origen antròpic.

 

Completada com era ja l’excavació de l’interior de l’església i dels sectors immediats al seu entorn, el projecte es proposa l’excavació d’una extensió molt més àmplia. L’excavació al llarg del període de desplegament del projecte va posar a la vista les fases de necròpolis que s’entenien pels costats oest i nord de l’església i les d’habitat que s’estenien també pel costat oest en una alternança que en alguns moments porta a la superposició immediata de les edificacions sobre la necròpolis medieval.

 

En paral·lel al desenvolupament d’aquest projecte des de l’ajuntament de Martorell s’impulsaran treballs de consolidació i excavació preliminar dins l’àmbit del monestir de Sant Genís de Rocafort, amb uns resultats que permetran en els anys següents un pas més enllà ens els projectes de recerca a l’entorn del priorat de Rocafort.